Anurak Radio

pop top40 Anurak withyu s̄t̄hānī withyu xxnlịn̒ rah̄ẁāng pratheṣ̄ lèn phelng yxd niym 40/ ṕxp s̄ảh̄rạb p̄hū̂ chm thạ̀w lok Anurak withyu s̄t̄hānī thorthạṣ̄n̒ xis̄ra s̄ảh̄rạb khn rùn xxnlịn̒ thī̀…